Programlar

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 2017 çağrısı henüz yapılmadan önce çalışmalarına başlayan adaylık çalışma grubu İstanbul’un yaratıcı sektörlerini teşkil eden bağımsız tasarımcıları, tasarım meslek örgütlerini, İstanbul’da faaliyet gösteren teknoparkları ve kuluçka merkezleri temsilcilerini, insan emeğini ve yaratıcılığını yüceltmeyi misyon edinmiş sivil toplum kuruluşlarını, üniversitelerde zanaat ve tasarımcı etkileşimleri üzerine çalışma yapan araştırmacıları, küçük ve orta ölçekli üretim yapan sektör temsilcilerini, büyük ölçekli üretim yapan sanayinin ar-ge ve tasarım yaklaşımlarını, sorunlarını ve vizyonlarını dinledikten sonra geliştirildi. Geliştirilen programlar binlerce yıllık tarihsel arka planından devraldığı yaratıcılığı ve onu bugüne kadar ulaştıran yaratıcı insan hazinelerine pozitif ayrımcılık temelinde geliştirilen politikalar üzerine kuruludur. Geleneksel tasarım pratiklerinin ve bilgisinin zanaatkar-tasarımcı etkileşimleri yoluyla katma değer yaratan ürünlere dönüşmesi İstanbul’un yaratıcı kent profilini yüceltecek önemli bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Geliştirilen 2 program, Usta-Tasarımcı ve Dokümantasyon olmak üzere, bu eksendedir. İlk 4 yıl için geliştirilen bir diğer program ise İstanbul Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kurulmasıdır. UNESCO Tasarım Şehri ünvanının alınmasıyla birlikte, bu merkezin kuruluşunun ilk 2 yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu merkez, farklı tasarım, teknoloji ve üretim eksenli disiplinlerden uzmanların bir arada ortak çalışabilecekleri, yüksek teknolojili altyapıya sahip, periyodik olarak ülke ve dünya ölçeğinde fark yaratan çalışmalar yapmış uzmanların dinlenebileceği bir merkez olacaktır. Önerilen programların işler hale getirilmesi, koordinasyon ve eş-güdüm sağlanması ve desteklenecek projelerin seçilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi süreçleri ise İstanbul Yaratıcı Kent Platformu (ICCP) adı verilecek bir yönetişim mekanizması tarafından gerçekleştirilecektir. Bu platform İstanbul’un yaratıcı sektörlerini teşkil eden gruplarla yakın çalışan, tasarımcı, küratör, akademisyen, sivil toplum ve ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır.